Radne biografije ključnih ljudi

Branislav Trifunović, Izvršni direktor

Master inženjer menadžmenta (Fakultet tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu). 

Prefesionalno opredeljenje, marta 1992. godine, počinje u finansijskom sektoru angažmanom u tadašnjoj Jugobanci (danas NLB banka). Nedugo zatim svoju profesionalnu karijeru posvećuje osiguranju, te je od 1993. do 2010. bio zaposlen u DDOR Novi Sad, Filijala Bačka Palanka radeći na različitim odgovornim rukovodećim mestima.

Od 2010. godine bio je zaposlen u Dunav osiguranju, prvo kao Direktor Glavne filijale Sremska Mitrovica, a kasnije na poziciji Direktor prodaje regiona Sever.

Od jan. – dec. 2014. godine je bio i član Upravnog odbora Dunav banke, gde je imenovan kao predstavnik većinskog akcionara Kompanije Dunav osiguranje.

Nadzornim odborom Dunav društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom predsedavao je od avgusta 2017. godine do imenovanja na funkciju Izvršnog direktora društva, avgusta 2020. godine.

Poseduje dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova informisanja o članstvu i poslovanju dobrovoljnog penzijskog fonda od 2008. godine. 

 

Zoran Milivojević,  Direktor sektora za finansije i računovodstvo i član Investicionog odbora

Diplomirani ekonomista (Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu).

Profesionalnu karijeru započeo je u firmi Metalservis u odeljenju nabavke i prodaje. Od 1996. Do 2002. zaposlen je u firmi Delta M Beograd kao rukovodilac postprodaje i dilerske mreže na teritoriji SCG. U tom periodu je rukovodio i prvim servisno prodajnim objektom u vlasništvu Delta M.

2003. godine karijeru nastavlja u revizorskoj kući Deloitte, gde je aktivno učestvovao u reviziji finansijskih izveštaja preduzeća i osiguravajućih društava:  JAT, Genex, Imlek, C Market, Sintelon, NIS. Bio je direktno zaslužan za implementaciju PDV-a i njegov računovodstveno-finansijski tretman u sistemima kao što je Tigar, Mobtel, B92.

Od 2006. do novembra 2014. godine zaposlen je u Dunav društvu za upravljanje DPF na poziciji direktora sektora za finansije i računovodstvo. Bio je zadužen za izradu finansijskih izveštaja Društva i Fonda, koordinaciju rada sa brokerskom kućom, kastodi bankom i Narodnom bankom Srbije. Član je Investicionog odbora Društva od 2007. Godine.

Od decembra 2014. do avgusta 2020. obavljao je dužnost Izvršnog direktora Dunav društva za upravljenje dobrovoljnim penzijskim fondom.

Učestvovao je na brojnim domaćim i inostranim forumima.

 

Ivan Batinica, Portfolio menadžer i Predsednik Investicionog odbora

Diplomirani menadžer bankarstva (Fakultet za finansije, bankarstvo i osiguranje Univerziteta u Beogradu).

Ima preko 12 godina iskustva na brokerskim i asset management poslovima na domaćem finansijskom tržištu, kao i preko 12 godina trgovačkog iskustva na globalnim finansijskim tržištima.

U brokerskoj kući ´City Trust Securities´ radio na poziciji brokera u trgovanju akcijama i kratkoročnim dužničkim hartijama od vrednosti.

U brokerskoj kući ´Dunav Stockbroker´ radio na pozicijama brokera i analitičara sa glavnim zadatkom kreiranja portfolia i aktivnog upravljanja trgovačkim računima institucionalnih investitora. Od 2004. godine imao jednu od vodećih uloga u vođenju portfelja društva za penzijsko osiguranje ´Dunav TBI´.

Poseduje licencu Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije za obavljanje delatnosti brokera i licencu i dozvolu za obavaljanje poslova portfolio menadžera.

Od juna 2007. godine portfolio menadžer u Dunav društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom.

 

Milorad Radić, Predsednik Nadzornog odbora

Diplomirani inženjer saobraćaja - master (Fakultet tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu).

Zaposlen je u Kompaniji „Dunav osiguranje“ a.d.o. od 2007. godine. Radio je, između ostalih, na pozicijama šefa službe za lividaciju šteta, likvidatora složenih šteta, šefa službe za naknadu šteta motornih vozila. 

Sudski veštak za oblast saobraćaj, transport, bezbednost.

Govori engleski i ruski jezik.

 

Tamara Radaković, član Nadzornog odbora

Diplomirani ekonomista ( Ekonomski fakultet, Univerziteta u Beogradu).

Od 2000. godine zaposlena je u Kompaniji Dunav osiguranje prvobitno na poslovima stručnog saradnika u službi finansija, službi računovodstva, zatim kao šef službe računovodstva, koordinator u finansijskoj funkciji. 

Direktor sektora za računovodstvo i finansijsko izveštavanje postaje 2014. godine.

Od 2016. godine je direktor finansijske funkcije.

 

Mila Pavlović, član Nadzornog odbora

Diplomirani ekonomista (Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu).

Zaposlena je u Kompaniji „Dunav osiguranje“ a.d.o. od maja 1997. godine. Radila je na pozicijama šefa službe za berzanske poslove, šefa službe za plasmane i investicije, direktora sektora za finansijske plasmane.

Od jula 2020. godine obavlja poslove direktora sektora za finansije. 

Člаn je Invеsticiоnоg оdbоrа i Kоmisiје zа rеviziјu Kompanije.

U pеriоdu  2007. do 2012. godine bila je član Upravnog odbora BDD „Dunav Stockbroker“.

Poseduje licencu Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije za ovlašćenog brokera.

 

Andrija Pavlović, član Nadzornog odbora

Diplomirani ekonomista (Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu)

Karijeru je započeo 2006. godine u Generali osiguranju gde je radio na poslovima računovodstva i investicione analize u okviru sektora za Asset Management. U društvu za upravljanje investicionim fondovima Erste Invest a.d. radio je na poslovima portfolio menadžera i bio je zadužen upravljanje imovinom otvorenih i privatnih investicionih fondova. Poseduje višegodišnje iskustvo u trgovini hartijama od vrednosti na domaćem, regionalnom i međunarodnom finansijskom tržištu.

Od 2010. godine je zaposlen u Kompaniji Dunav osiguranje, gde trenutno obavlja poslove direktora sektora za kontroling.

Poseduje licencu Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije za obavljanje poslova portfolio menadžera.

 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8