Radne biografije ključnih ljudi

Zoran Milivojević, izvršni direktor i član Investicionog odbora

Diplomirani ekonomista (Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu).

Profesionalnu karijeru započeo je u firmi Metalservis u odeljenju nabavke i prodaje. Od 1996. Do 2002. zaposlen je u firmi Delta M Beograd kao rukovodilac postprodaje i dilerske mreže na teritoriji SCG. U tom periodu je rukovodio i prvim servisno prodajnim objektom u vlasništvu Delta M.

2003. godine karijeru nastavlja u revizorskoj kući Deloitte, gde je aktivno učestvovao u reviziji finansijskih izveštaja preduzeća i osiguravajućih društava:  JAT, Genex, Imlek, C Market, Sintelon, NIS. Bio je direktno zaslužan za implementaciju PDV-a i njegov računovodstveno-finansijski tretman u sistemima kao što je Tigar, Mobtel, B92.

Od 2006. do novembra 2014. godine zaposlen je u Dunav društvu za upravljanje DPF na poziciji direktora sektora za finansije i računovodstvo. Bio je zadužen za izradu finansijskih izveštaja Društva i Fonda, koordinaciju rada sa brokerskom kućom, kastodi bankom i Narodnom bankom Srbije. Član je Investicionog odbora Društva od 2007. Godine.

03.12.2014. stupio je na dužnost izvršnog direktora Dunav društva za upravljenje dobrovoljnim penzijskim fondom.

Učestvovao je na brojnim domaćim i inostranim forumima.

 

Ivan Batinica, portfolio menadžer i predsednik Investicionog odbora

Diplomirani menadžer bankarstva (Fakultet za finansije, bankarstvo i osiguranje Univerziteta u Beogradu).

Ima preko 12 godina iskustva na brokerskim i asset management poslovima na domaćem finansijskom tržištu, kao i preko 12 godina trgovačkog iskustva na globalnim finansijskim tržištima.

U brokerskoj kući ´City Trust Securities´ radio na poziciji brokera u trgovanju akcijama i kratkoročnim dužničkim hartijama od vrednosti.

U brokerskoj kući ´Dunav Stockbroker´ radio na pozicijama brokera i analitičara sa glavnim zadatkom kreiranja portfolia i aktivnog upravljanja trgovačkim računima institucionalnih investitora. Od 2004. godine imao jednu od vodećih uloga u vođenju portfelja društva za penzijsko osiguranje ´Dunav TBI´.

Poseduje licencu Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije za obavljanje delatnosti brokera i licencu i dozvolu za obavaljanje poslova portfolio menadžera.

Od juna 2007. godine portfolio menadžer u Dunav društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom.

 

Branislav Trifunović, predsednik Nadzornog odbora

Diplomirani ekonomista. 

1992. godine početno profesionalno opredeljenje vezao je za finansijski sektor započevši karijeru u tadašnjoj Jugobanci (danas NLB banka). Nedugo zatim svoju profesionalnu karijeru posvećuje osiguranju, te je od 1993. do 2010. bio zaposlen u DDOR Novi Sad, Filijala Bačka Palanka radeći na različitim odgovornim rukovodećim mestima.

Od 2010. godine zaposlen je u Dunav osiguranju, prvo kao Direktor Glavne filijale Sremska Mitrovica, a danas radi na poziciji Direktor prodaje regiona Sever.

Od jan – dec 2014. godine bio je član Upravnog odbora Dunav banke, gde je imenovan kao predstavnik većinskog akcionara Kompanije Dunav osiguranje.

Od 2008. godine poseduje dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova informisanja o članstvu i poslovanju dobrovoljnog penzijskog fonda. 

 

Tanja Jovišič, član Nadzornog odbora

Diplomirani ekonomista (Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu).

Zaposlena je u Kompaniji „Dunav osiguranje“ a.d.o. Beograd od 2001. godine.

U periodu od 2001. do 2014. godine radila je u sektoru za poslove računovodstva i finansijsko izveštavanje, gde je, između ostalog, bila zadužena za izradu finansijskih izveštaja Kompanije, finansijsko izveštavanje prema Narodnoj banci Srbije, koordinaciju rada sa revizijom, i ostale najsloženije poslove iz delokruga sektora, izuzimajući period od 2006. do 2008. godine kada je bila šef službe za kapital u sektoru za plasmane i kapital.

Od septembra 2014. do juna 2015. godine, obavljala je dužnost direktora finansijske funkcije i člana Izvršnog odbora od septembra 2014. do maja 2016. godine. Nakon toga, radila je na poslovima savetnika u kabinetu generalnog direktora i koordinatora za praćenje rada zavisnih pravnih lica u finansijskoj funkciji.

Obavljala je dužnost člana Upravnog odbora društva „Dunav osiguranje“ a.d. Banja Luka, Republika Srpska (od 2014. do 2016. godine) i Beogradske berze a.d. Beograd (2015. – 2016. god.).

Član Nadzornog odbora „Dunav društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom“ a.d. Beograd, od septembra 2016. godine.

Od decembra 2017. godine, obavlja poslove šefa službe za provizije u Kompaniji „Dunav osiguranje“ a.d.o. Beograd.

 

Mile Tanasković, član Nadzornog odbora

Diplomirani ekonomista ( Ekonomski fakultet, Univerziteta u Kragujevcu).

Prvo radno iskustvo 1987-1988 stekao je u AGROKOMERCU Skoplje, gde je radio na komercijalnim poslovima prodaje putničkih i teretnih vozila.

Od 1988-1991 bi je šef poslovnice u u JUGOKOKA Beograd, gde obavlja poslove nabavke i prodaje na teritoriji jugozapadne Srbije.

1991. godine otvara Agenciju za posredovanje TRGOAGENT i bavi se posredovanjem robam široke potrošnje.

1992. godine otvara svoje preduzeće Grakom, gde kao vlasnik sa zaposlenima radi maloprodaju i veleprodaju prehrambenih proizvoda.

U periodu 2003. -2004. godina radi u DR OETKER Beograd na poziciji komercijalista na terenu jugozapadne Srbije.

Od 2004. do 2006. zaposlen je u MD INTERNATIONALU Beograd, tada generalnom distributeru HENKEL-a, BIC-a  i Centroproizvoda za teritoriju Srbije, na poziciji direktora distributivnog centra Čačak.

Od 2006. godine zaposlen je u Dunav društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom na poziciji Direktor filijale Čačak.

 

Miloš Milanović, član Nadzornog odbora

Diplomirani pravnik (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu)

Profesionalnu karijeru započeo je u Kompaniji Dunav osiguranje a.d.o. gde neprekidno radi od 2006. godine.

12 godina radnog iskustva sticao je na stručnim poslovima osiguranja i naknade šteta, od kojih je preko šest godina ostvario na poslovima primene međunarodnih propisa u regulisanju međunarodnih odštetnih zahteva, korespondenciji sa inostranim osiguravačima i drugim stranim i fizičkim licima.

Nepune dve godine bio je zaposlen je u Sektoru za naknadu šteta iz osnova obaveznih osiguranja u saobraćaju, kasko osiguranja i osiguranja pomoći na putu, gde obavlja poslove supervizora, koji podrazumevaju najviši nivo znanja i iskustva iz oblasti naknade šteta u saobraćaju. Na ovom radnom mestu obavlja poslove edukacije kadrova, pružanja stručne pomoći, kreiranja internih akata i procedura, donošenja odluka i davanje stručnih mišljenja u najsloženijim predmetima naknade šteta, donošenja obavezujućih uputstava i instrukcija za niže organizacione jedinice, te komunikaciju sa Narodnom bankom Srbije na polju zaštite interesa korisnika finansijskih usluga.

Od septembra 2014. godine, obavlja poslove direktora Direkcije za naknadu šteta, gde rukovodi sa više od 400 zaposlenih, organizuje i sprovodi plan rada u oblasti naknade šteta neživotnih osiguranja, poslova zastupanja pred sudom i naplate potraživanja, organizuje sistem internih kontrola poslova likvidacije i procene šteta, poslova renti, regresa i sudske naplate dugujuće premije osiguranja, sprovodi organizaciju i kontrolu rada na poslovima rezervacije šteta, predlaže poslovni plan (budžet) za štete i priprema, predlaže i sprovodi elemente poslovne politike društva iz delokruga rada Direkcije za naknadu šteta.

U Skupštini akcionara Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. predstavnik je društvenog kapitala

Autor je većeg broja radova iz oblasti naknade šteta, medijacije u sporovima u privredi i usklađivanja sa evropskim direktivama iz oblasti osiguranja.od autoodgovornosti.

 

Mila Pavlović, član Nadzornog odbora

Diplomirani ekonomista (Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu).

Zaposlena je u Kompaniji „Dunav osiguranje“ a.d.o. od maja 1997. godine, a u periodu od avgusta 2000. godine do decembra 2017. godine je bila šef službe u čijoj nadležnosti je bilo plаsirаnjе srеdstаvа Kоmpаniје, štо pоdrаzumеvа širоk spеktаr pоslоvnih аktivnоsti koje su, izmеđu оstаlоg, vеzаne i zа tržištе finаnsiјskih instrumеnаtа.

2017. godine imenovana je za direktora Sektora za finansijske plasmane u Kompaniji „Dunav osiguranje“ a.d.o. u čijoj nadležnosti je plаsirаnjе srеdstаvа  Kоmpаniје.

Člаn je Invеsticiоnоg оdbоrа Kоmpаniје od novembra 2016. (bila je član i u pеriоdu avgust 2006. - jul 2009., avgust 2010. - januar 2013.) i člаn Kоmisiје zа rеviziјu Kоmpаniје оd mаја 2016. godine.

U pеriоdu  2007. do 2012. godine bila je član Upravnog odbora BDD „Dunav Stockbroker“.

Poseduje licencu Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije za ovlašćenog brokera.

 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8