Danas su stupile na snagu Izmene i dopune zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima. Neke od najvažnijih izmena su: 

  1.  Starosna granica za povlačenje i raspolaganje sredstvima povećana je sa 53 na 58 godina.
  2. Pre 58 godine života sredstva se mogu povući samo u slučaju trajne nesposobnosti za rad, a ne i usled vanrednih troškova lečenja. 
  3. Po ispunjenosti uslova, jednokratno se može povući 30% akumuliranih sredstava umesto dosadašnjih 100%. 
  4. Imovina fonda može se ulagati i u otvorene investicione fondova. 
  5. Imovina člana fonda može se koristiti kao garancija za obaveze člana prema Republici Srbiji i bankama u vezi sa kupovinom prvog stana, u skladu sa aktom Vlade. 

Narodna banka Srbije će u roku od 90 dana, a Ministarstvo rada i socijalne politike u roku od 30 dana doneti neophodna podzakonska akta.