Dunav fond kalkulator penzija

Dunav fond kalkulator penzija

Unesite željene: mesečni penzijski doprinos, period uplate, naknadu, prosečnu stopu prinosa i period isplate.

Kalkulator penzija - Mesečne uplate
Mesečni penzijski doprinos din.
Period uplate (mogućnost uplata do 70-e godine života) god.
Naknada (procenat od uplaćenog doprinosa) %
Prosečna stopa prinosa (na godišnjem nivou) %
Akumulirana suma din.
Period isplate god.
Prosečna mesečna programirana isplata din.
 
Kalkulator penzija - Jednokratna uplata
Jednokratna uplata din.
Dužina članstva u fondu god.
Naknada (procenat od uplaćenog doprinosa) %
Prosečna stopa prinosa (na godišnjem nivou) %
Akumulirana suma din.
Period isplate god.
Prosečna mesečna programirana isplata din.
 
 

Napomena:
Iznosi akumuliranih suma i prosečnih mesečnih programiranih isplata izračunavaju se na osnovu parametara koje korisnik sam određuje. Dati prinosi i iznosi nisu garancija budućih rezultata.

U slučaju jednokratnih i periodičnih uplata fizičkih lica nakanda prilikom uplate iznosi 0,5% za doprinose od 50.000 – 399.999 dinara, dok se za iznose preko 400.000 dinara naknada NE NAPLAĆUJE.


Naknade:
naknada prilikom uplate penzijskog doprinosa – u visini 2,7% od vrednosti izvršene uplate;
naknada za upravljanje fondom – u visini 1,25% od godišnje vrednosti imovine fonda;
naknada za prenos računa člana dobrovoljnog penzijskog fonda u fond kojim upravlja drugo društvo za upravljanje - prema stvarnim troškovima prenosa.
 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8