Radne biografije ključnih ljudi

Branislav Trifunović, izvršni direktor

Master inženjer menadžmenta (Fakultet tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu). 

Profesionalno opredeljenje, marta 1992. godine, počinje u finansijskom sektoru angažmanom u tadašnjoj Jugobanci (danas NLB banka). Nedugo zatim svoju profesionalnu karijeru posvećuje osiguranju, te je od 1993. do 2010. bio zaposlen u DDOR Novi Sad, Filijala Bačka Palanka radeći na različitim odgovornim rukovodećim mestima.

Od 2010. godine bio je zaposlen u Dunav osiguranju, prvo kao Direktor Glavne filijale Sremska Mitrovica, a kasnije na poziciji Direktor prodaje regiona Sever.

Od jan. – dec. 2014. godine je bio i član Upravnog odbora Dunav banke, gde je imenovan kao predstavnik većinskog akcionara Kompanije Dunav osiguranje.

Nadzornim odborom Dunav društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom predsedavao je od avgusta 2017. godine do imenovanja na funkciju Izvršnog direktora društva, avgusta 2020. godine.

Poseduje dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova informisanja o članstvu i poslovanju dobrovoljnog penzijskog fonda od 2008. godine. 

 

Zoran Milivojević,  direktor sektora za finansije i računovodstvo 

Diplomirani ekonomista (Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu).

Profesionalnu karijeru započeo je u firmi Metalservis u odeljenju nabavke i prodaje. Od 1996. Do 2002. zaposlen je u firmi Delta M Beograd kao rukovodilac postprodaje i dilerske mreže na teritoriji SCG. U tom periodu je rukovodio i prvim servisno prodajnim objektom u vlasništvu Delta M.

2003. godine karijeru nastavlja u revizorskoj kući Deloitte, gde je aktivno učestvovao u reviziji finansijskih izveštaja preduzeća i osiguravajućih društava:  JAT, Genex, Imlek, C Market, Sintelon, NIS. Bio je direktno zaslužan za implementaciju PDV-a i njegov računovodstveno-finansijski tretman u sistemima kao što su Tigar, Mobtel, B92.

Od 2006. do novembra 2014. godine zaposlen je u Dunav društvu za upravljanje DPF na poziciji direktora sektora za finansije i računovodstvo. Bio je zadužen za izradu finansijskih izveštaja Društva i Fonda, koordinaciju rada sa brokerskom kućom, kastodi bankom i Narodnom bankom Srbije. Bio je član je Investicionog odbora Društva od 2007. do 2020. godine.

Od decembra 2014. do avgusta 2020. obavljao je dužnost Izvršnog direktora Dunav društva za upravljenje dobrovoljnim penzijskim fondom.

Učestvovao je na brojnim domaćim i inostranim forumima.

 

Ivan Batinica, portfolio menadžer i predsednik Investicionog odbora

Diplomirani menadžer bankarstva (Fakultet za finansije, bankarstvo i osiguranje).

Ima preko 12 godina iskustva na brokerskim i asset management poslovima na domaćem finansijskom tržištu, kao i preko 12 godina trgovačkog iskustva na globalnim finansijskim tržištima.

U brokerskoj kući ´City Trust Securities´ radio na poziciji brokera u trgovanju akcijama i kratkoročnim dužničkim hartijama od vrednosti.

U brokerskoj kući ´Dunav Stockbroker´ radio na pozicijama brokera i analitičara sa glavnim zadatkom kreiranja portfolia i aktivnog upravljanja trgovačkim računima institucionalnih investitora. Od 2004. godine imao jednu od vodećih uloga u vođenju portfelja društva za penzijsko osiguranje ´Dunav TBI´.

Poseduje licencu Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije za obavljanje delatnosti brokera i licencu i dozvolu za obavaljanje poslova portfolio menadžera.

Od juna 2007. godine portfolio menadžer u Dunav društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom.

 

Andrija Pavlović, predsednik Nadzornog odbora

Diplomirani ekonomista (Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu)

Karijeru je započeo 2006. godine u Generali osiguranju gde je radio na poslovima računovodstva i investicione analize u okviru sektora za Asset Management. U društvu za upravljanje investicionim fondovima Erste Invest a.d. radio je na poslovima portfolio menadžera i bio je zadužen upravljanje imovinom otvorenih i privatnih investicionih fondova. Poseduje višegodišnje iskustvo u trgovini hartijama od vrednosti na domaćem, regionalnom i međunarodnom finansijskom tržištu.

Od 2010. godine je zaposlen u Kompaniji Dunav osiguranje, gde trenutno obavlja poslove direktora sektora za kontroling.

Poseduje licencu Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije za obavljanje poslova portfolio menadžera.

 

Mila Pavlović, član Nadzornog odbora

Diplomirani ekonomista (Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu).

Zaposlena je u Kompaniji „Dunav osiguranje“ a.d.o. od maja 1997. godine, a u periodu od avgusta 2000.godine do decembra 2017.godine bila j šef službe u čijoj nadležnosti je bilo plаsirаnjе srеdstаvа Kоmpаniје, štо pоdrаzumеvа širоk spеktаr pоslоvnih аktivnоsti koje su, izmеđu оstаlоg, vеzаne i zа tržištе finаnsiјskih instrumеnаtа.

Od 10.12.2017.godine do 01.07.2020. godine obavljala je poslove direktora Sektora za finansijske plasmane u Kompaniji „Dunav osiguranje“ a.d.o. u čijoj nadležnosti je plаsirаnjе srеdstаvа Kоmpаniје. U periodu od 01.07.2020. do 01.09.2020.godine bila je direktor Sektora za Finansije u čijoj nadležnosti su poslovi plаtnоg prоmеtа, оbrаčunа zаrаdа i drugih nаknаdа i оbrаčunа pоrеzа i drugih dоprinоsа. Od 01.09.2020. godine do 1.11.2021. raspoređena je na mesto koordinatora za finansijske plasmane u organizacionoj jedinici nadležnoj za plаsirаnjе srеdstаvа  Kоmpаniје, a zatim na mesto menadžera gde obavlja najsloženije ekspertske poslove u istoj organizacionoj jedinici. 

Bila je i člаn Invеsticiоnоg оdbоrа Kоmpаniје u pеriоdu avgust 2006.g. - jul 2009.g., avgust 2010.g. - januar 2013.g., novembar 2016. – septembar 2020.g, kao i član Kоmisiје zа rеviziјu Kоmpаniје оd mаја 2016. do decembra 2020. godine.

Od februara 2018. do septembra 2020. godine bila je član Odbora za upravljanje rizicima i solventnim kapitalom Kompanije  „Dunav osiguranje“ a.d.o.

U pеriоdu septembar 2007. do jula 2012. godine bila je član Upravnog odbora BDD „Dunav Stockbroker“.

Poseduje licencu Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije za ovlašćenog brokera.

 

Milorad Radić, član Nadzornog odbora

Diplomirani inženjer saobraćaja - master (Fakultet tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu).

Zaposlen je u Kompaniji „Dunav osiguranje“ a.d.o. od 2009. godine. Radio je, između ostalih, na pozicijama šefa službe za lividaciju šteta, likvidatora složenih šteta, šefa službe za naknadu šteta motornih vozila. 

Poslove direktora Centra za naknadu šteta Region Sever obavljao je u periodu od 2016. do 2022. godine, kada prelazi na poziciju direktora Direkcije za naknadu šteta. 

Sudski veštak za oblast saobraćaj, transport, bezbednost.

Govori engleski i ruski jezik.

 

 

Aleksa Aksentijević, član Nadzornog odbora

Diplomirani ekonomista – Master (Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu)

Zaposlen je u kompaniji „Dunav osiguranje“ a.d.o. od 2013. godine u prodaji neživotnih osiguranja u internoj prodajnoj mreži gde se bavio direktnim kanalima prodaje, šalterskom prodajom i bankoosiguranjem.

2016. godine prelazi na poziciju Specijaliste u okviru Sektora za prodaju osiguranja putem posrednika-brokera.

2017. godine postaje direktor Glavne filijale osiguranja u Obrenovcu, a 2018. godine imenovan je za direktora Glavne filijale osiguranja Beograd 1.

Od 2020. godine obavlja poslove Koordinatora prodaje osiguranja za Region Beograd.

Govori engleski i nemački jezik.

 

Tanja Jovišić,  član Nadzornog odbora

Diplomirani ekonomista (Ekonomski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu)

Zaposlena je u Kompaniji „Dunav osiguranje“ a.d.o.od marta 2001. godine gde je radila na poslovima računovodstva i finansijskog izveštavanja u službi za računovodstvo, zatim šefa službe za kapital, pa koordinatora u sektoru za računovodstvene poslove i finansijsko izveštavanje.

Od septembra 2014. godine do juna 2015. godine obavljala je poslove direktora Finansijske funkcije i člana Izvršnog odbora Kompanije u periodu od septembra 2014. do maja 2016. godine.

Nakon toga, obavljala je poslove savetnika u Kabinetu, zatim koordinatora za praćenje rada zavisnih pravnih lica i šefa službe za provizije u Finansijskoj funkciji.

Uporedo sa navedenim zaduženjima, iskustvo je stekla i kao član projektnih timova za implementaciju softvera Navigator, SAP, BI modul, zatim projekata Solventnost II i elektronsko poslovanje.

Od oktobra 2014.do juna 2016. bila je član Upravnog odbora društva „Dunav osiguranje“ a.d. Banja Luka, Republika Srpska. Od januara 2015.do septembra 2016. godine bila je član Upravnog odbora Beogradske berze a.d. Beograd i član Nadzornog odbora „Dunav društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom“ a.d. Beograd u periodu od septembra 2016. do maja 2019. godine.

Počev od februara 2022. godine, član je Investicionog odbora Kompanije.

Od decembra 2021. godine direktor je Sektora za poslove računovodstva i finansijsko izveštavanje.

 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8