Funkcionisanje DPF-ova

Dobrovoljni penzijski fondovi funkcionišu na principu individualnih računa i kapitalizovane štednje. Penzijske doprinose u fond može da uplaćuje:

  • poslodavac za zaposlene
  • pojedinac za sebe ili druge (npr. supružnika, dete ili bilo koga drugog)
  • sindikat ili udruženje građana za članove
  • zajedno i poslodavac/sindikat/udruženje i pojedinac

Bez obzira ko vrši uplate u fond, član je uvek pojedinac i on je isključivi vlasnik uplaćenih sredstava.

Uplaćena sredstva evidentiraju se na individualnom računu člana i postaju imovina fonda. Unoseći dobijene jedinstveno korisničko ime i šifru u odgovarajuća polja u delu ove internet prezentacije označene “SAMO ZA ČLANOVE” , član ima mogućnost  direktnog i neprekidnog on line pristupa svom računu.

Imovina fonda se investira u zakonom propisane instrumente i menja za ostvarenu stopu prinosa od investiranja. Samim tim menja se i iznos sredstava na individualnom računu svakog člana.

Kada se ostvare uslovi, akumulirana sredstva sa individualnog računa po izboru člana se isplaćuju kao:

  • jednokratna isplata do 30% akumuliranih sredstava, a ostatak na izabrani vremenski period
  • programirana isplata  na izabrani vremenski period ne kraći od godinu dana (penzija na određeni rok)
  • doživotni anuitet (doživotna penzija)
  • kombinacija ovih načina koju član izabere

Šema: Od uplate doprinosa do isplate privatne penzije

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8