Pojmovnik

Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom (Društvo)
Privredno društvo koje organizuje i upravlja dobrovoljnim penzijskim fondovima.

Dobrovoljni penzijski fond
Institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikuplja i ulaže penzijski doprinos u različite vrste imovine s ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja.

Kastodi banka (banka staralac)
Banka koja vodi račun dobrovoljnog penzijskog fonda i obavlja druge kastodi usluge za račun fonda, a u pogledu sredstava fonda postupa samo po nalozima društva za upravljanje, u skladu sa zakonom i prospektom fonda.

Član dobrovoljnog penzijskog fonda
Domaće i strano fizičko lice koje, neposredno ili preko organizatora penzijskog plana, pristupa dobrovoljnom penzijskom fondu.

Organizator penzijskog plana
Poslodavac, udruženje poslodavaca, profesionalno udruženje ili sindikat koji organizuju penzijski plan i zaključuju ugovor o penzijskom planu sa društvom.

Penzijski plan
Ugovor u korist trećih lica, koji je sastavni deo dobrovoljnog penzijskog fonda, zaključen između organizatora penzijskog plana i društva, a na osnovu koga se organizator obavezuje da uplaćuje penzijski doprinos u korist svojih zaposlenih, odnosno članova, a društvo za upravljanje ulaže prikupljena sredstva.

Penzijski doprinos
Novčana sredstva koja u dobrovoljni penzijski fond uplaćuje obveznik uplate.

Obveznik uplate
Domaće i strano pravno i fizičko lice koje za račun člana dobrovoljnog penzijskog fonda vrši plaćanje penzijskog doprinosa, a koje može biti poslodavac, treće lice ili član fonda, u skladu sa zakonom.

Investiciona jedinica
Srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini dobrovoljnog penzijskog fonda.

Programirana isplata
Isplata akumuliranih novčanih sredstava sa računa člana dobrovoljnog penzijskog fonda u skladu sa posebnim ugovorom.

Prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda
Prospekt koji sadrži informacije na osnovu kojih zainteresovana lica mogu steći jasnu predstavu o fondu i doneti odluku o članstvu u njemu.

Skraćeni prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda
Prospekt koji se isključivo koristi radi oglašavanja dobrovoljnog penzijskog fonda i mora odgovarati sadržini prospekta.

Vrednost imovine fonda
Vrednost koja se obračunava prema tržišnoj vrednosti i predstavlja zbir vrednosti hartija od vrednosti iz portfelja fonda, nekretnina u vlasništvu fonda i depozita novčanih sredstava fonda kod banaka.

Neto vrednost imovine fonda
Predstavlja vrednost imovine umanjenu za iznos obaveza.

Anuitet
Niz unapred ugovorenih isplata u unapred ugovorenim vremenskim intervalima.

Portfelj
Skup hartija od vrednosti u vlasništvu fonda.

Diversifikacija portfelja
Ulaganje imovine penzijskog fonda u različite investicione oblike s ciljem minimiziranja rizika ulaganja za dati nivo prinosa.

Akumulirana sredstva
Ukupna vrednost imovine akumulirane u penzijskom fondu.

Individualni račun
Račun koji se odnosi na pojedinog člana i na koji se beleži broj investicionih jedinica koje on uplaćuje tokom vremena.

Akumulirana sredstva na individualnom računu
Broj investicionih jedinica člana fonda pomnožen vrednošću investicionih jedinica na određeni dan, što pokazuje visinu iznosa koju pojedini član ima u okviru određenog fonda.

Prinos na imovinu penzijskog fonda
Sredstva zarađena ulaganjem imovine fonda u različite investicione oblike u toku određenog vremenskog perioda.

Bruto stopa prinosa
Stopa prinosa na imovinu penzijskog fonda pre oduzimanja naknada.

Neto stopa prinosa
Stopa prinosa na imovinu penzijskog fonda nakon oduzimanja svih naknada.


glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8