Правила пословања

 

На основу члана 21. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Сл. гласник РС“, бр. 85/05 и 31/11) и члана 68. став 1. тачка 1. Оснивачког акта, Управни одбор „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. на 75. седници одржаној 28.12.2011. године усвојио је Правила пословања.

Имајући у виду да су, одлуком Надзорног одбора од 22.06.2012.,одлуком извршног директора од 10.03.2014. године, и одлукама Надзорног одбора од 29.05.2015.године и 31.01.2020. године, извршене измене и допуне Правила пословања, у наставку је пречишћен текст предметног акта.

 

ПРАВИЛА ПОСЛОВАЊА

 

"ДУНАВ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ“ АД

(пречишћен текст)

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Правилима пословања „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. (у даљем тексту Друштво), у складу са Законом о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима (у даљем тексту: закон), уређују се:

 

(1) послови које Друштво обавља, услови и начин њиховог обављања,


(2) међусобни односи Друштва и чланова Дунав добровољног пензијског фонда (у даљем тексту: фонд)


(3) начин обавештавања чланова фонда о:

     - променама инвестиционе политике

     - вредности имовине фонда и вредности инвестиционих јединица

     - посебним ризицима инвестирања

     - изменама правилника о тарифи

     - другим битним питањима


(4) начин и услови под којим чланови органа и запослени у Друштву могу улагати своја средства у фонд којим Друштво управља,

(5) начин обављања административних и рачуноводствених послова,

(6) контролне и сигурносне мере за обраду података и њихово чување,

(7) систем интерне контроле,

(8) мере за спречавање конфликта интереса и мере за спречавање коришћења имовине којом се управља за сопствени рачун,

(9) мере за спречавање злоупотребе привилегованих информација и

(10) друга питања од значаја за рад Друштва.

Инвестициона политика фонда дефинисана је посебним актом који чини саставни део Правила пословања.

 

I ПОСЛОВИ КОЈЕ ДРУШТВО ОБАВЉА, УСЛОВИ И НАЧИН ЊИХОВОГ ОБАВЉАЊА

 

Друштво за управљање

 

Члан 2.

 

Друштво је основано као затворено акционарско друштво и искључиво обавља делатност организовања и управљања добровољним пензијским фондовима.

Делатност из става 1. овог члана Друштво обавља на начин којим своје интересе или интересе својих оснивача односно повезаних лица не ставља испред интереса чланова фонда, у складу са добром пословном праксом и пажњом доброг привредника, а у најбољем интересу чланова фонда.

 

Члан 3.

 

Друштво управља добровољним пензијским фондом, који је фонд посебне врсте и представља засебну имовину, без својства правног лица.

Добровољни пензијски фонд се организује ради прикупљања новчаних средстава уплатом пензијских доприноса од стране чланова фонда односно обвезника уплате и улагања тих средстава са циљем повећања вредности имовине фонда.

Друштво може организовати и управљати са више фондова.

 

Члан 4.

 

Поред управљања добровољним пензијским фондом Друштво доноси инвестиционе одлуке, врши програмиране исплате, обавља административне и маркетиншке послове и активности и друге послове, у складу са законом и општим актима Друштва.

Обављање административних и маркетиншких послова и активности Друштво може поверити другим лицима, на начин и под условима прописаним законом, при чему се одговорност Друштва не искључује.

 

Добровољни пензијски фонд

 

Члан 5.

 

Добровољни пензијски фонд је институција колективног инвестирања у оквиру које се прикупља и улаже пензијски допринос у различите врсте имовине са циљем остварења прихода и смањења ризика улагања.

 

Члан 6.

 

Имовина фонда је у својини чланова фонда, сразмерно њиховом уделу.

Имовина фонда је одвојена од имовине Друштва и обавезно се води на рачуну код кастоди банке.

Имовина фонда не може бити предмет принудне наплате, залоге, хипотеке, не може се укључити у ликвидациону или стечајну масу друштва за управљање, кастоди банке или других лица, нити користити за измиривање обавеза члана фонда и других лица према трећим лицима.

Изузетно од става 3. овог члана имовина члана у фонду може се користити као гаранција за обавезе члана фонда према Републици Србији и банкама у вези са куповином првог стана, у складу са актом Владе.

 

Индивидуални рачун

 

Члан 7.

 

На основу закљученог уговора о чланству односно уговора о пензијском плану, Друштво отвара индивидуални рачун члана фонда.

На индивидуалном рачуну евидентирају се подаци о основу чланства, подаци о члану фонда, подаци о обвезнику уплате, подаци о промету на индивидуалном рачуну и други подаци у складу са законом.

По отварању индивидуалног рачуна, члану фонда се достављају корисничко име и шифра за он лине приступ индивидуалном рачуну.

 

Члан 8.

 

Друштво је у обавези да свакодневно и ажурно евидентира податке на индивидуалном рачуну члана фонда.

Индивидуалне рачуне чланова фонда Друштво води и чува у форми електронског записа.

Друштво трајно чува документацију и податке забележене на електронским медијима који се односе на чланове фонда.

 

Пензијски допринос

 

Члан 9.

 

Пензијски допринос су новчана средства која у фонд уплаћује обвезник уплате. Уплаћени пензијски доприноси конвертују се у инвестиционе јединице истог дана када су уплаћени, евидентирањем јединица на индивидуалном рачуну члана фонда.

Висина пензијског доприноса утврђује се уговором о чланству односно уговором о пензијском плану.

Висина минималног пензијског доприноса утврђена је проспектом и уговором о чланству.

 

Динамика и начин уплате пензијских доприноса

 

Члан 10.

 

Члан фонда односно обвезник уплате, бира динамику уплате пензијских доприноса, која може бити:

- месечна уплата доприноса и

- периодична уплата доприноса у висини и динамици по избору члана фонда.

 

Члан 11.

 

Члан фонда односно обвезник уплате има право да у току трајања уговора измени уговорену динамику уплате, као и висину пензијског доприноса, без закључења посебног уговора и упућивања писаног захтева, али не испод минималног износа пензијског доприноса.

 

Члан 12.

 

Пензијски допринос уплаћује се искључиво безготовински и то: путем налога за уплату, обуставом од зараде, трајним налогом, односно путем налога за пренос.

 

Инвестициона јединица

 

Члан 13.

 

Инвестициона јединица представља сразмерни обрачунски удео у укупној нето имовини фонда.

Укупна вредност свих инвестиционих јединица фонда увек је једнака нето вредности имовине фонда.

Друштво је дужно да на индивидуалном рачуну члана фонда свакодневно евидентира број и вредност инвестиционих јединица за тог члана, као и да свакодневно врши обрачун броја инвестиционих јединица и утврђује њихову вредност на начин прописан законом.

Друштво евидентира инвестиционе јединице на индивидуалном рачуну члана фонда у форми електронског записа у информационом систему Друштва.

Члан фонда, као стицилац инвестиционе јединице има право на повлачење и располагање акумулираним средствима, право на сразмеран део приноса од улагања, право на сразмеран део имовине у случају распуштања фонда и друга права у складу са законом. Стицалац инвестиционе јединице нема право гласа по том основу.

 

Принос добровољног пензијског фонда

 

Члан 14.


Уплатом пензијског доприноса, члан фонда остварује право на део приноса сразмерно улагању, који се приписује његовом индивидуланом рачуну и обрачунава у складу са законом.

Друштво је дужно да објављује принос добровољног пензијског фонда четири пута годишње, на крају сваког квартала.

Принос се обрачунава за последњих 12 месеци до дана објављивања, односно кумулативно за период од пет година и од почетка пословања.

Принос се обрачунава као нето принос, односно након одбитка накнада и трошкова.

Друштво објављује принос фонда у дневном листу који се у тиражу од најмање 100.000 примерака дистрибуира на целој територији Републике Србије, као и на интернет страници Друштва.

 

Накнаде

 

Члан 15.

 

Накнаде које се наплаћују су следеће:


           1)     накнада приликом уплате пензијских доприноса - накнада за услуге Друштва обрачунава се процентуално од вредности уплаћених пензијских доприноса;

           2)     накнада за управљање фондом - накнада за услуге Друштва обрачунава се свакодневно, а наплаћује од фонда на крају месеца процентуално од нето вредности имовине фонда;

           3)     накнада за пренос рачуна члана фонда у пензијски фонд којим управља друго друштво за управљање према стварним трошковима преноса.

Накнаде из става 1. овог члана плаћа члан фонда, осим уколико пензијски допринос не уплаћује организатор пензијског плана, у ком случају накнаду приликом уплате пензијских доприноса плаћа организатор пензијског плана на основу уговора о пензијском плану.

Накнаду приликом уплате пензијског доприноса Друштво наплаћује након уплате пензијског доприноса, у складу са уговором о чланству односно уговором о пензијском плану. Основицу за обрачун ове накнаде представља укупно уплаћен пензијски допринос.

Поред наведених накнада, члан фонда сноси и трошкове у вези са захтевима за додатне услуге које се односе на начин и рокове обавештавања о стању на индивидуалном рачуну, као и друге трошкове.

Висина накнада и трошкова ближе се уређује Правилником о тарифи Друштва.

 

II МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ДРУШТВА И ЧЛАНОВА ФОНДА

 

Члан фонда

 

Члан 16.


Члан фонда може бити домаће или страно физичко лице, које непосредно или преко организатора пензијског плана приступа фонду.

Домаће или страно физичко лице може бити члан једног или више фондова.

Уколико члан фонда престане да уплаћује доприносе и даље остаје члан фонда, осим у случају целокупног повлачења средстава односно целокупног преноса средстава у други фонд.

У току трајања чланства у фонду, члан фонда односно обвезник уплате у обавези је да обавештава Друштво о свим променама података тј. околности који су у вези са чланством (промена имена и презимена, адресе, места пребивалишта, итд). Уколико је члан фонда приступио фонду на основу уговора о пензијском плану о напред наведеним променама Друштво обавештава организатор пензијског плана.

У случају да члан промени адресу становања или други податак који је доставио за коресподенцију са Друштвом (емаил адресу, број телефона, итд.), у обавези је да о томе обавести Друштво писаним путем. У противном, Друштво ће све послате дописе и обавештења сматрати примљеним.

 

Уговор о чланству

 

Члан 17.

 

Уговор о чланству је уговор који закључују Друштво и члан фонда, а којим се Друштво обавезује да прикупља новчана средства по основу пензијских доприноса, иста улаже за рачун члана фонда са циљем остварења прихода и увећања имовине члана, као и да омогући повлачење акумулираних средстава у складу са уговором и законом.

По основу уговора о чланству, обвезник уплате може бити сам члан фонда, друго физичко односно правно лице за рачун члана фонда или послодавац.

 

Уговор о пензијском плану

 

Члан 18.

 

Уговор о пензијском плану је уговор у корист трећих лица, који закључују Друштво и послодавац, професионално удружење или синдикат, као организатор пензијског плана.

На основу овог уговора, организатор пензијског плана се обавезује да уплаћује пензијски допринос у корист својих запослених, односно чланова, а Друштво се обавезује да улаже прикупљена средства и омогући члановима плана повлачење и располагање акумулираним средствима, у складу са законом.

У случају преноса целокупног износа средстава у други фонд, члану плана престаје чланство у пензијском плану односно пензијском фонду и губи право на даље уплате од стране организатора плана.

Члан плана коме престане радни однос, односно чланство код организатора плана може да остане члан фонда или да, у складу са законом, изврши пренос рачуна у пензијски фонд којим управља друго друштво за управљање. Послодавац, као организатор пензијског плана, у обавези је да Друштву дотави обавештење о престанку радног односа.

 

Одговорност друштва

 

Члан 19.


Друштво је члановима фонда одговорно за штету насталу због неиспуњења, задоцњења или делимичног испуњења обавеза које се односе на управљање фондом, осим ако неиспуњење, задоцњење или делимично испуњење не произлазе из узрока које Друштво није могло да предвиди нити избегне или отклони.

Друштво је дужно да надокнади штету насталу због неиспуњења, задоцњења или делимичног испуњења својих обавеза.

 

Приговори

 

Члан 20.

 

Ако члан фонда односно обвезник уплате сматра да се Друштво не придржава обавеза из закљученог уговора, може упутити приговор Апелационом одбору Друштва. Друштво је дужно да подносиоцу приговора одговори у року који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема приговора. Процедуре за решавање приговора налазе се на интернет страници Друштва.

Лице из става 1. овог члана може приговор поднети и Народној банци Србије уколико не добије задовољавајући одговор у року из става 1. овог члана. Народна банка Србије разматра приговор, посредује ради спречавања настанка спора између подносиоца приговора и Друштва и штити права и интересе тих лица.

 

Пренос средстава са индивидуалног рачуна

 

Члан 21.

 

Члан фонда има право да, у складу са законом и општим актима Друштва, изврши пренос средстава са индивидуалног рачуна у други фонд, у целости или делимично.

Приликом преноса средстава са индивидуалног рачуна, члан фонда раскида уговор о чланству у постојећем фонду и закључује уговор о чланству у другом добровољном пензијском фонду, осим у случају преноса дела средстава.

 

Повлачење и располагање акумулираним средствима

 

Члан 22.

 

Право члана фонда односно члан плана на повлачење и располагање акумулираним средствима стиче се са навршених 58 године живота.

Изузетно од става 1. овог члана, лица која имају закључене уговоре о чланству, односно лица за која су закључени уговори о пензијском плану до дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС“, бр. 31/2011) односно до 17.05.2011. године, стичу право на повлачење и располагање акумулираним средствима са навршене 53 године живота.

Право на повлачење и располагање акумулираним средствима може се остварити и пре навршене 58 односно 53 године живота, у случају трајне неспособности за рад према налазу органа вештачења републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, у складу са законом и општим актима Друштва.

Повлачење и располагање акумулираним средствима члан фонда мора започети најкасније са навршених 70 година живота.

 

Члан 23.

 

Послодавцу, као обвезнику уплате, престаје обавеза уплате пензијског доприноса за члана фонда, који у целини или делимично повуче акумулирана средства, осим у случајевима трајне неспособности за рад према налазу органа вештачења републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

 

Члан 24.

 

Акумулирана средства могу се повући једнократном исплатом, програмираном исплатом, куповином ануитета или комбинацијом ових начина.

 

Члан 25.

 

Повлачење средстава спроводи се на основу захетва за повлачење који члан фонда подноси Друштву.

Захтев за повлачење се подноси у писаној форми, попуњавањем формулара који се може преузети у просторијама Друштва.

Рок за решавање захтева у првом степену је 30 дана од дана комплетирања документације, а у другом степену 30 дана од дана подношења приговора Апелационом одбору Друштва.

 

Једнократна исплата

 

Члан 26.

 

Члан фонда, који је сагласно члану 22. ових правила стекао услов за повлачење средстава, једнократном исплатом може повући највише до 30% акумулираних средстава.

Изузетно од става 1. овог члана, лица која имају закључене уговоре о чланству, односно лица за која су закључени уговори о пензијском плану до дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС“, бр. 31/2011) односно до 17.05.2011. године, могу повући једнократном исплатом до 100% акумулираних средстава.

 

Програмиране исплате

 

Члан 27.

 

Програмиране исплате се врше на основу уговора закљученог између члана фонда и Друштва, којим се утврђују висина и учесталост програмираних исплата.

У случају програмираних исплата, Друштво има обавезу да преостала акумулирана средства води на индивидуалном рачуну, инвестира их и приписује им остварени принос све док се не повуку целокупна акумулирана средства.

 

Куповина ануитета

 

Члан 28.

 

Повлачењем и располагањем акумулираним средствима куповином ануитета фонд, по налогу и за рачун члана фонда, врши пренос средстава у друштво за осигурање и купује ануитет.

 

Исплата у случају смрти члана фонда

 

Члан 29.

 

У случају смрти члана фонда, средства на његовом рачуну преносе се лицу које је претходно одредио, а уколико није одредио такво лице или није познато или нема таквог лица, поступа се у складу са законом којим се регулише наслеђивање.

На остваривање права на пренос средстава лица које је члан фонда претходно одредио, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује осигурање живота у корист трећих лица.

 

III НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА ЧЛАНОВА ФОНДА

 

Обавештавање о променама инвестиционе политике

 

Члан 30.

 

Измене и допуне инвестиционе политке Друштво доставља члановима фонда односно обвезницима уплате на које се те измене односе.

Поред објављивања измена инвестиционе политике на интернет адреси, најкасније 30 дана пре почетка примене измењене инвестиционе политике, чланови се могу упознати са изменама и у просторијама Друштва или на други адекватан начин. Нова инвестициона политика објављује се и у проспекту.

У случају неслагања са изменама инвестиционе политике, члан фонда има право да пренесе средства у други добровољни пензијски фонд односно да повуче средства, под условом да испуњава услове за повлачење средстава прописане законом.

 

Обавештавање о вредности имовине фонда и вредности инвестиционих јединица

 

Члан 31.

 

Вредност имовине фонда објављује се у проспекту и на интернет страници Друштва.

 

Члан 32.

 

Вредност инвестиционих јединица, обрачунатих за сваки дан у претходном периоду, Друштво, објављује најмање једном недељно, у дневном листу који се у тиражу од најмање 100.000 примерака дистрибуира на целој територији Републике Србије, као и на интернет страници Друштва.

 

Члан 33.

 

Друштво је у обавези да једном годишње, а најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину, достави члану фонда, са стањем на последњи дан претходне године, обавештење о:

1) датумима и износу уплата пензијског доприноса;

2) броју инвестиционих јединица у власништву члана и њиховој појединачној вредности у моменту уплате пензијског доприноса;

3) накнадама за услуге исплаћеним са рачуна члана фонда;

4) вредности имовине фонда.

Друштво ће члану фонда, на његов захтев доставити обавештење из става 1. овог члана, на уговорени начин и то у року од три дана од дана подношења захтева.

 

Обавештавање о посебним ризицима инвестирања

 

Члан 34.

 

Проспект, који се објављује на интернет страници Друштва, садржи информације о посебним ризицима инвестирања и начинима управљања овим ризицима.

 

Обавештавање о изменама Правилника о тарифи

 

Члан 35.

 

У случају да Друштво мења Правилник о тарифи повећањем накнаде при уплати пензијских доприноса и накнаде за управљање, обавештење о томе доставља Народној банци Србије и свим члановима фонда, односно обвезницима уплате на које се повећање тарифе односи. Наведене измене Друштво објављује и на својој интернет страни и то најкасније 30 дана пре почетка њихове примене.

У случају да се изменама тарифе Друштва повећава накнада за управљање, а члан фонда на кога се те измене односе, у периоду до почетка примене повећане накнаде, изврши пренос средстава у други фонд, том члану се неће наплаћивати накнада за пренос рачуна.

У случају да Друштво мења Правилник о тарифи снижавањем накнада из става 1. овог члана, обавештење о томе доставља Народној банци Србије, а измене објављује на својој интернет страни пре почетка њихове примене.

 

Обавештавање о другим битним питањима

 

Члан 36.

 

О другим битним питањима, Друштво обавештава чланове фонда путем своје интернет странице, изменом проспекта, достављањем писаних обавештења, оглашавањем или на други адекватан начин.

 

IV НАЧИН И УСЛОВИ ПОД КОЈИМ ЧЛАНОВИ ОРГАНА И ЗАПОСЛЕНИ У ДРУШТВУ МОГУ УЛАГАТИ СВОЈА СРЕДСТВА У ФОНД КОЈИМ ДРУШТВО УПРАВЉА

 

Члан 37.

 

Чланови органа и запослени у Друштву су, у погледу заснивања чланства у фонду којим Друштво управља, улагања својих средстава и остварења осталих права и обавеза која проистичу из чланства у фонду, изједначени са осталим лицима која, у складу са законом, могу бити чланови фонда.

 

V НАЧИН ОБАВЉАЊА АДМИНИСТРАТИВНИХ И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА

 

Члан 38.

 

Друштво води пословне књиге и саставља финансијске извештаје у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, прописима Народне банке Србије и овим правилима.

Друштво је дужно да, одвојено од својих, води пословне књиге и саставља финансијске извештаје за фонд којим управља.

Друштво је дужно да у пословним књигама и финансијским извештајима одвојено приказује податке за сваки фонд којим управља.

Начин обављања административних и рачуноводствених послова ближе се уређује интерним процедурама Друштва, у складу са законом и другим релевантним пропсима.

 

VI КОНТРОЛНЕ И СИГУРНОСНЕ МЕРЕ ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА И ЊИХОВО ЧУВАЊЕ

 

Члан 39.

 

Друштво у оквиру јединственог информационог система отвара и води индивидуалне рачуне чланова фонда који садрже податке о члану фонда, обвезнику уплате, уплатама доприноса, пренетим средствима из другог фонда, накнадама, исплатама са рачуна, вредности инвестиционе јединице и друге законом прописане податке. Друштво такође, на дневном нивоу, води и податке о имовини фонда, стању акција, хартија од вредности, стању готовина, стању банкарских депозита, вредности некретнина, као и о износима обавеза, потраживања и накнада. Све трансакције везане за имовину фонда такође се путем јединственог информационог система евидентирају и трајно бележе.

 

Члан 40.

 

Подаци из члана 39. који се односе на чланове фонда су одговарајуће заштићени од злоупотреба, уништења, губитка, неовлашћених промена или приступа.

Друштво је предузело техничке, кадровске и организационе мере заштите података, у складу са утврђеним стандардима и поступцима, а које су потребне да би се подаци сачували од губитка, уништења, недопуштеног приступа, промене, објављивања и сваке друге злоупотребе. Друштво је такође утврдило обавезу лица која су запослена на обради да чувају тајност података.

 

Члан 41.

 

Информациони систем Друштва је тако конципиран да пружа адекватну заштиту и обезбеђење података о члановима фонда и то кроз три нивоа заштите.

Први ниво заштите представља тзв. овера односно провера идентитета особе која може приступити подацима.

Други ниво заштите представља тзв. ауторизација којом се дефинишу корисници за приступ подацима и  њихова приступна права у погледу руковања подацима.

Трећи и кључни ниво заштите представља тзв. праћење односно могућност накнадног утврђивања, када су поједини подаци били коришћени или другачије обрађени и од стране кога.

 

Члан 42.

 

Информациони систем омогућава члану фонда, путем јединственог корисничког имена и шифре,  непрекидан он лине приступ искључиво свом индивидуалном рачуну. Ови подаци су доступни  у моду само за читање, чиме је онемогућена било каква неовлашћена промена података.

 

Члан 43.

 

Контролне мере обраде података су редовне дневне, недељне, месечне и годишње контроле ажурности и исправности података. Сви релевантни подаци контролишу се на дневном нивоу и упоређују са кастоди банком о чему се на крају месеца извештава и Народна банка Србије.

Сигурност података је обезбеђена коришћењем апликације где само одређени број унапред дефинисаних корисника има омогућен приступ информациониом систему и где сви оператери немају исте привилегије и приступе подацима.

За чување података се користи високо поуздан квалитетан софтњаре за чување података. Чување података се врши на опреми која је физички обезбеђена.

Дневно архивирање података обухвата све релевантне податке који су неопходни за случајеве тоталног отказа система (случај елементарних неопогода, пожара и сл.). Дневно архивирани подаци чувају се на најмање две географски дислоциране позиције, а исправност архивираних података се пре одлагања проверава.

Поред напред наведених мера постоје и физичке мере заштите приступа привилегованим информацијама и опреми у смислу да су сви сервери физички заштићени од неовлашћеног приступа путем засебне серверске собе, електронске идентификације приступа, алармног система, физичког обезбеђења просторија и видео наџора.

Начини контроле и сигурносне мере које Друштво примењује за обраду и чување података ближе су уређени интерним процедурама Друштва.

 

VII СИСТЕМ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

 

Члан 44.

 

Друштво је уредило адекватне и ефикасне поступке интерне контроле који одговарају природи, сложености и ризичности послова друштва за управљање добровољним пензијским фондом, као и променама услова пословања које се могу предвидети. Друштво је обезбедило редовну примену поступака интерне контроле у оквиру својих послова.

 

Члан 45.

 

Општим актима Друштва утврђују се овлашћења и одговорности извршног директора и других надлежних органа Друштва за успостављање и развој адекватних и ефикасних поступака интерне контроле, као и контролу доследног спровођења тих поступака, затим адекватна организациона структура која омогућава ефикасно обављање послова из делатности Друштва и интеграцију поступака интерне контроле у све активности.

 

Члан 46.

 

Друштво је дужно да поступке интерне контроле уреди и спроводи на такав начин да омогућавају континуирано праћење и мерење оних ризика који могу негативно утицати на остваривање утврђених пословних циљева Друштва, а нарочито: тржишног ризика, оперативног ризика, ризика ликвидности и ризика усклађености пословања са прописима. Поступке интерне контроле Друштво интегрише у своје свакодневне послове на свим организационим нивоима.

 

Члан 47.

 

Уколико се у поступцима интерне контроле утврде битни недостаци, који указују на мањкавости успостављеног система интерне контроле, извршни директор о томе обавештава Наџорни одбор.

 

Члан 48.

 

Друштво је такође дужно да својим актима утврди лице одговорно за откривање и спречавање прања новца, поступке за откривање и спречавање прања новца и ефикасан наџор над спровођењем ових поступака на свим организационим нивоима у Друштву.

 

 

VIII МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСА И МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРИШЋЕЊА ИМОВИНЕ КОЈОМ СЕ УПРАВЉА ЗА СОПСТВЕНИ РАЧУН

 

Члан 49.

 

Мере за спречавање конфликта интереса чланова управе утврђене су законом који прописује да члан управе не може бити лице које је:

      1)     члан управе или запослени другог друштва за управљање,

      2)     члан управе или запослени кастоди банке са којом је Друштво закључило уговор,

      3)     функционер, постављено, односно именовано лице или државни службеник

      4)     повезано лице са лицима из тач. 1. и 2.

Поред тога, правна и физичка лица могу бити акционари у само једном друштву за управљање.

 

Члан 50.

 

У циљу спречавања конфликта интереса у Друштву су донете процедуре којим се уређују дужности чланова управе, ограничења у вршењу функције и друге мере за спречавање сукоба интереса.

 

Члан 51.

 

Чланови управе и запослени су дужни да важне информације о пословању Друштва и фонда, које су им доступне због природе посла који обављају, третирају као поверљиве, осим када је њихово објављивање и достављање предвиђено законом и овим правилима.

 

Члан 52.


Друштво прецизним пословним процедурама прописује мере за спречавање ненаменског и незаконитог коришћења имовине за сопствени рачун.

 

IX МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ПРИВИЛЕГОВАНИХ ИНФОРМАЦИЈА

 

Члан 53.

 

Пословном тајном Друштва сматрају се они документи, информације и подаци који се односе не пословање Друштва, а чије би саопштавање неовлашћеним лицима било супротно интересима Друштва и чланова фонда. Пословном тајном у Друштву сматрају се нарочито следеће информације о:

- фонду или Друштву, које би могле створити погрешну представу о пословању Друштва, односно фонда,

- будућим активностима и пословним плановима Друштва, осим у случајевима предвиђеним законом,

- стању и промету на рачунима фонда и његових чланова,

- другим подацима који су од значаја за пословање фонда, а за које су сазнали у обављању послова Друштва.

Изузетно од става 1. овог члана, подаци се могу саопштавати и стављати на увид трећим лицима само приликом наџора пословања, на основу налога суда, надлежног органа управе, или по основу закона.

 

Члан 54.

 

Чланови управе Друштва, повезана лица Друштва и запослена лица у Друштву која обављају сталне или привремене послове по основу посебног уговора, дужна су да податке наведене у члану 53. ових правила чувају као пословну тајну.

У противном, одговарају Друштву за насталу штету због одавања пословне тајне или злоупотребе привилегованих информација.

 

Члан 55.

 

Обавеза чувања тајне не престаје ни након што особе из члана 54. ових правила изгубе статус који их обавезује на чување пословне тајне.

Повреда одредаба о чувању пословне тајне сматра се тежом повредом обавеза из радног односа и другог уговорног односа, те је основа за престанак запослења, односно раскид уговорног односа.

 

X ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ДРУШТВА

 

Кастоди банка

 

Члан 56.

 

Кастоди банка води рачун фонда и обавља друге кастоди услуге за рачун фонда, а у погледу средстава фонда поступа само по налозима Друштва који су у складу са законом и проспектом.

 

Надзор

 

Члан 57.

 

Наџор над спровођењем закона и пословањем Друштва спроводи Народна банка Србије, у складу са законом.

 

XI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 58.

 

Измене и допуне Правила пословања спроводе се у поступку предвиђеном за њихово доношење. Приликом измена и допуна Правила пословања Друштво поступа на начин предвиђен законом.

О изменама и допунама Правила пословања Друштво на адекватан начин обавештава чланове фонда, односно обвезнике уплате на које се те измене односе, најмање 30 дана пре почетка примене измењених правила пословања. Измене и допуне правила пословања Друштво објављује на својој интернет страници и огласној табли, најкасније 30 дана пре почетка њихове примене.

У случају неслагања са изменама и допунама Правила пословања, члан фонда има право да пренесе средства у други добровољни пензијски фонд односно да повуче средства, под условом да испуњава услове за повлачење средстава прописане законом.

Измене и допуне Правила пословања непосредно се примењују на чланове фонда односно обвезнике уплате на које се те измене односе, без закључења анекса уговора.

 

Члан 59.

 

Правила пословања ступају на снагу даном усвајања.

 

 

  ПРЕДСЕДНИК

  НАДЗОРНОГ ОДБОРА

 

________________________

Бранислав Трифуновић

 

 

Н.бр. 6/20-1

31.01.2020. године

Београд              

 

 

 

Напомена: Правила пословања примењују се почев од 15. маја 2020. године.
 
                                                          
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8