Контрола фунционисања ДПФ-ова

Контрола рада ДПФ-ова и друштава која њима управљају је вишестепена, екстерна и интерна. Управо из ралога што је у питању изузетно важан и релативно нов финансијски производ, контрола његове примене и развоја је ригорозна. Ова контрола се врши путем закона, Народне банке Србије, кастоди банке и инвестиционог и надзорног одбора друштва.
 
  1. ЗАКОН о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима утврђује ко и како може да оснује ДПФ, поставља инвестициона ограничења, начела и контролу рада фондова, итд.
  2. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ врши супервизију рада друштава и фондова и доноси поџаконска акта којима ближе разрађује законска решења.
  3. КАСТОДИ БАНКА је банка у којој се налази рачун фонда и која се стара да налози за инвестирање друштва који су јој достављени буду извршени искључиво уколико се крећу у законом и одлукама Народне банке Србије успостављеним оквирима за инвестирање.
  4. ИНВЕСТИЦИОНИ ОДБОР усваја инвестициони програм који оперативно спроводи портфолио менаџер на основу стриктних процедура и напредних техника контроле ризика.

 

 

 
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8