Накнаде

Накнаде које наплаћује друштво:

Накнада при уплати пензијског доприноса обрачунава се по стопи од 2,7% од вредности извршене уплате.

Изузетно, за једнократне и периодичне уплате физичких лица од:

   · 50.000,00 до 399.999,99 динара обрачунава се по стопи од 0,5% од вредности извршене уплате
   · 400.000,00 динара и више не наплаћује се

Накнаде плаћа члан фонда, а уколико члан фонда није и обвезник уплате, накнаду приликом уплате пензијских доприноса плаћа обвезник уплате (у случајевима када је уплатилац друго физичко лице, послодавац, синдикат или удружење).

Накнада за управљање фондом износи 1,25% од годишње обрачунске нето вредности имовине фонда (обрачунава се свакодневно, а наплаћује месечно). Вредност инвестиционе јединице фонда исказана је по одбијању накнаде за управљање фондом, те се средства чланова не умањују накнадно за износ накнаде.

Накнада коју наплаћује кастоди банка:

Накнада за пренос рачуна члана фонда у фонд који организује и којим управља друго друштво за управљање обрачунава се према стварним трошковима преноса.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8