Појмовник

Друштво за управљање добровољним пензијским фондом (Друштво)
Привредно друштво које организује и управља добровољним пензијским фондовима.

Добровољни пензијски фонд
Институција колективног инвестирања у оквиру које се прикупља и улаже пензијски допринос у различите врсте имовине с циљем остварења прихода и смањења ризика улагања.

Кастоди банка (банка старалац)
Банка која води рачун добровољног пензијског фонда и обавља друге кастоди услуге за рачун фонда, а у погледу средстава фонда поступа само по налозима друштва за управљање, у складу са законом и проспектом фонда.

Члан добровољног пензијског фонда
Домаће и страно физичко лице које, непосредно или преко организатора пензијског плана, приступа добровољном пензијском фонду.

Организатор пензијског плана
Послодавац, удружење послодаваца, професионално удружење или синдикат који организују пензијски план и закључују уговор о пензијском плану са друштвом.

Пензијски план
Уговор у корист трећих лица, који је саставни део добровољног пензијског фонда, закључен између организатора пензијског плана и друштва, а на основу кога се организатор обавезује да уплаћује пензијски допринос у корист својих запослених, односно чланова, а друштво за управљање улаже прикупљена средства.

Пензијски допринос
Новчана средства која у добровољни пензијски фонд уплаћује обвезник уплате.

Обвезник уплате
Домаће и страно правно и физичко лице које за рачун члана добровољног пензијског фонда врши плаћање пензијског доприноса, а које може бити послодавац, треће лице или члан фонда, у складу са законом.

Инвестициона јединица
Сразмерни обрачунски удео у укупној нето имовини добровољног пензијског фонда.

Програмирана исплата
Исплата акумулираних новчаних средстава са рачуна члана добровољног пензијског фонда у складу са посебним уговором.

Проспект добровољног пензијског фонда
Проспект који садржи информације на основу којих заинтересована лица могу стећи јасну представу о фонду и донети одлуку о чланству у њему.

Скраћени проспект добровољног пензијског фонда
Проспект који се искључиво користи ради оглашавања добровољног пензијског фонда и мора одговарати садржини проспекта.

Вредност имовине фонда
Вредност која се обрачунава према тржишној вредности и представља збир вредности хартија од вредности из портфеља фонда, некретнина у власништву фонда и депозита новчаних средстава фонда код банака.

Нето вредност имовине фонда
Представља вредност имовине умањену за износ обавеза.

Ануитет
Низ унапред уговорених исплата у унапред уговореним временским интервалима.

Портфељ
Скуп хартија од вредности у власништву фонда.

Диверсификација портфеља
Улагање имовине пензијског фонда у различите инвестиционе облике с циљем минимизирања ризика улагања за дати ниво приноса.

Акумулирана средства
Укупна вредност имовине акумулиране у пензијском фонду.

Индивидуални рачун
Рачун који се односи на појединог члана и на који се бележи број инвестиционих јединица које он уплаћује током времена.

Акумулирана средства на индивидуалном рачуну
Број инвестиционих јединица члана фонда помножен вредношћу инвестиционих јединица на одређени дан, што показује висину износа коју поједини члан има у оквиру одређеног фонда.

Принос на имовину пензијског фонда
Средства зарађена улагањем имовине фонда у различите инвестиционе облике у току одређеног временског периода.

Бруто стопа приноса
Стопа приноса на имовину пензијског фонда пре одузимања накнада.

Нето стопа приноса
Стопа приноса на имовину пензијског фонда након одузимања свих накнада.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8