Izmene i dopune Investicione politike u primeni od 1.05.2019. godine

4.03.2019.

Nadzorni odbor Dunav društva usvojio je izmene i dopune Investicione politike Dunav DPF-a koje se primenjuju od 1.05.2019. godine, a kojima je redefinisana gornja granica strateškog raspona za ulaganje imovine fonda u novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici Srbiji. Investicionom politikom povećana je gornja granica strateškog raspona za ulaganje u novčane depozite sa 10,00% na 15,00%. Dugoročni investicioni target za ulaganje u navedenu klasu aktive ostaje na istovetnom nivou.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8